top of page

Algemene voorwaarden en privacy wetgeving

Ondernemingsgegevens: 

 

Jana Van de Voorde

OhMini 

Emiel Dauwestraat 7, 9900, Eeklo, België

Info.ohmini@gmail.com

04/92.39.33.97

BTW: BE 0785 930 424

Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Jana Van de Voorde, een eenmanszaak gevestigd in de Emiel Dauwestraat 7 te Eeklo met btw nummer BE0785 930 424 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Consument”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van OhMini moet de consument deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de consument worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door OhMini aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs en betalingen


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Voor de betaling heeft de consument de keuze tussen de volgende:

  • via kredietkaart

  • via bankkaart


 

OhMini is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de consument met betrekking tot bestellingen waarbij de consument betrokken is. 
 

Artikel 5: Verzending en Levering

De door de consument bestelde producten, worden telkens binnen de 2 werkdagen verzonden, hetzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website.
Wij proberen een leveringstermijn te hanteren van 3-5 werkdagen.

De levering gebeurt door Bpost voor België en PostNL voor Nederland.

Wanneer u een bestelling plaatst, verklaart u kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Bpost, deze zijn tevens hier terug te vinden en van PostNL, deze zijn hier terug te vinden. 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Bij een bestelling vanaf 50 euro, worden er geen verzendkosten aangerekend binnen België en Nederland.

Indien uw bestelling onder de €50 bedraagt, wordt er een verzendkost van €6,50 aangerekend voor België en €12.60 voor Nederland. 

Alle bestelde producten worden enkel geleverd op de begane grond tot aan de drempel van de voordeur, tijdens werkdagen en binnen gebruikelijk werkuren.

De producten worden geleverd op het leveradres dat door de klant bij zijn bestelling heeft doorgegeven. Foutieve leveringadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.

 

OhMini is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, diefstal of het verlies van de bestelde goederen tijdens de levering. De door de consument bestelde artikelen worden telkens goed en veilig verpakt voor verzending.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de consument, de exclusieve eigendom van OhMini.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument, OhMini hiervan per mail in kennis brengen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De consument wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking (incl. originele labels), met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.

Wegens hygiënische redenen kunnen goederen door hun aard, bijvoorbeeld fopspenen, niet worden teruggenomen worden.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt OhMini zich het recht voor om de consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper. Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig bekeken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant

Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet teruggenomen worden.

Aangezien dit naar wens van de klant wordt gemaakt is het niet mogelijk om deze te retourneren. 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De consument wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de consument, OhMini zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na levering, door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, normale of gewoonlijke slijtage, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper.

 


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de consument.

 

Artikel 9: Klachten

 

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OhMini niet. OhMini is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. OhMini is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen van uw beeldscherm alsook lichtinval kan hierop een invloed hebben. Wanneer de consument specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de consument om vooraf contact op te nemen met ons.

Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.


OhMini is bereikbaar op het telefoonnummer +32 492/39.33.97, via e-mail op info.ohmini@gmail.com of per post op het volgende adres: Emiel Dauwestraat 7, 9900 Eeklo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover OhMini beschikt, is de consument ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 15% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de consument van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt OhMini zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, OhMini respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, verzending of retourneren, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

De consument heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info.ohmini@gmail.com

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 492/39.33.97of info.ohmini@gmail.com

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

[…] [Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Geen enkel gegeven, logo, tekst of foto’s van de website van OhMini mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

Voor de beslechting van alle geschillen betreffende bovenvermelde voorwaarden in enkel de Belgische wetgeving van toepassing en zijn de Rechtbanken en het Arrondissement Gent uitsluitend bevoegd.

 

Actievoorwaarden

De korting is niet geldig met terugwerkende kracht. 

De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingscodes daarnaast ook niet te gebruiken voor cadeaubonnen.

OhMini behoudt zich het recht om de actievoorwaarden te wijzigen. Deze zullen we vervolgens bekend maken via deze pagina.

Typfouten voorbehouden.

 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze webpagina dewelke u bekijkt. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze disclaimer.

 

OhMini besteedt veel zorg aan het onderhouden van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Ondanks onze zorg en nauwlettende controle kan OhMini de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover OhMini dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens een tijdelijk karakter hebben en zonder vooraankondiging, kunnen worden gewijzigd.

OhMini sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of welke andere schade dan ook, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

 

OhMini is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. 

OhMini is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

 

OhMini is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten en/of servicediensten welke enigszins verbonden zijn aan het gebruik maken van de website, zoals mogelijke storingen, fouten of onderbrekingen van elektronisch betalingsverkeer.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, of indien u vragen of twijfels over de inhoud van onze site heeft dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info.ohmini@gmail.com

 

U ziet dat een pagina volledig beveiligd is aan het slotje in de statusbalk en aan de vermelding “https” voorafgaand aan de URL. Bestel dus met een gerust gemoed en in alle veiligheid!

 

Overmacht

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-downs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

bottom of page